Företags- och organisationsteorier är så allmänna att de inte är till någon större omedelbar nytta (Sandkull & Johansson, 2000)

25 October 2010

De företags- och organisationsteorier som presenteras i undervisningen har normativa anspråk men är så allmänna att de inte är till någon större omedelbar nytta. Kopplingen till de problem som sysselsätter folk i näringslivet är oftast mycket ytlig, något som dessvärre praktikens representanter mera sällan genomskådar. De mera djupgående och kritiska studier som ibland görs är alltför dåligt förankrade i näringslivet. De når sällan utanför de akademiska väggarna, fastän de skulle kunna bidraga till förnyelse av detta.

Företagsekonomi och industriell organisation ses allmänt som ett slags social ingenjörskonst som förmedlas till företagen genom konsulter och nyutexaminerade. Så länge den konkreta erfarenheten i företagen vägde tyngre än den formella utbildningen, ställde inte gapet mellan teori och praktik till några större problem. När de nyutexaminerade ingenjörerna och ekonomerna kom till företagen genomgick de en period av inskolning i den bank av erfarenheter som finns i varje etablerat företag.

Situationen har ändrats i och med att den formella utbildningen har fått större tyngd. Den omfattande datoriseringen i företagen har skapat nya möjligheter att förverkliga de teoretiska föreställningarna om företaget som en effektiv organisatorisk maskin, något som också datorsystemen utgår ifrån. Därigenom minskar antalet frihetsgrader i den dagliga hanteringen, och kopplingen mellan teori och tillämpning blir starkare. Praktikens sunda förnuft sätts på undantag, och konsekvenserna aven felaktig teori blir inte längre neutraliserade. Det är detta denna skrift handlar om, nämligen att teorin om företaget som en effektiv organisatorisk maskin i grunden är felaktig.

(Sandkull & Johansson, 2000, p. 7)

Advertisements